قوانین و مقررات
    قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور
    آئین‌نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار
    اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها
    آیین نامه مالی دهیاریها
    آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور
    آئین‌نامه اجرائی ماده «۱۹۴» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
    قانون اصلاح موادی از قانون شوراها
    قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور-بخش روستایی